Ainekavad


Keel ja kirjandus

Eesti keel


Võõrkeeled

A-võõrkeel inglise keel

B-võõrkeel vene keel


Matemaatika

Matemaatika


Loodusained

Loodusõpetus

Bioloogia

Geograafia

Füüsika

Keemia


Sotsiaalained

Inimeseõpetus

Ühiskonnaõpetus

Ajalugu


Kunstiained

Kunst

Muusika


Tehnoloogia

Tööõpetus

Tehnoloogia

Käsitöö ja kodundus


Kehaline kasvatus

Kehaline kasvatus


Valikõppeaine

Informaatika