Tugispetsialistid

Logopeed

Ester Esula

Selgitab välja kõne- ja keelepuudega, sh suulise ja kirjaliku kõne probleemidega lapsed, hinnates kommunikatsioonivõimet (suhtlus- ja kõnemõistmisoskused, hääldus, hääl, sõnavara, kõne sujuvus, grammatiliste vormide ja lausemallide kasutamise oskus, tekstiloome, lugemis- ja kirjutamisoskus) ning vajadusel neelamisfunktsiooni.

Eripedagoog

Ester Esula, Sirje Paberits

Hindab õppija arengutaseme vastavust tema vanusele ja eripärade ulatust tunnetustegevuses (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskustes (keskendumine, töövõime, abi vastuvõtmine jmt), sotsiaalsetes oskustes (suhtlemis- ja koostööoskused, eneseregulatsioon) ja kommunikatsioonis. Eripedagoog lähtub hindamisel ühelt poolt õppekava nõuetest ja teiselt poolt õppija lähtetasemest. Hindamise käigus teeb ta kindlaks, millisel raskustasemel õpetamine, vahendid ja õpitingimused õppijale sobivad.

Pedagoog-nõustaja

Ester Esula

Nõustamine – E, K ja N kell 8.00-15.00 või kokkuleppel

Nõustab-juhendab õppijat raskuse olemuse kohta, annab infot konkreetsete probleemide lahendamiseks. Õppijaga koostöös seatakse eesmärgid, mida soovitakse saavutada, ja töötatakse välja konkreetne tegevuskava, kuidas hetkeseisust soovitud seisu jõuda. Nõustamise loomulik osa on tegevuskava elluviimise jälgimine ja õppija toetamine selle protsessi käigus.

Nõustab mõnel juhul ka täiskasvanuid (nt õpetajat, lapsevanemat), kes tegelevad raskusi kogeva õppijaga.